اسامی کاندیداهای هیات مدیره انجمن دانشجویی طراحی صنعتی تهران مرکز
ردیفنام و نشانمقطع تحصیلیسال ورود به دانشگاهکد کاندیدا
1محمد زمانی کارشناسی ارشد9511
2پرستو ایران نژادکارشناسی ارشد9622
3محمد صالح ثقفی نیا کارشناسی9244
4ابوالفضل توران پشتی کارشناسی9355
5فاطمه حاتمی (غزاله)کارشناسی 9366
6پرهام شریفی سنجانی کارشناسی9377
7حانیه فروتن مرام کارشناسی9388
8پرستو حمیدی راد کارشناسی9499
9احسان رضانژاد کارشناسی9415
10ریحانه رعایت صنعتی کارشناسی9426
11مبارکه عفتی (بهار)کارشناسی9437
12زهرا بیرامی کارشناسی9548
13
محمد حسین یارکارشناسی9559
14امیررضا درویش زاده کارشناسی9562
15غزاله صالح کارشناسی9573
16فرشید فرشادی کارشناسی9584
17امیرمهدی عبدالملکیکارشناسی9595
18کیان آیینی کارشناسی9530
19مجید بیات کارشناسی9640
20علیرضا مهدوی کارشناسی9660
21احسان توکلی کارشناسی9570
22محمدجواد دوستیکارشناسی8590
23نگار تمیمیکارشناسی ارشد9580
24فرانک شکوهیکارشناسی9513
25حامد باقری کارشناسی ارشد9629
26ابراهبم درخشان فرد کارشناسی9039

برای ثبت نام فقط تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ فرصت دارید

نکته: ترتیب اسامی کاندیداها به ترتیب بر اساس مقطع، سال ورود و حروف الفبا می باشد و بعد از ردیف شماره ۲۲ (پس از درج این خبر) از شماره ۲۳ به ترتیب زمان ثبت نام جدول به روز رسانی خواهد شد.