اسامی کاندیداهای هیات مدیره انجمن دانشجویی طراحی صنعتی تهران مرکز
ردیفنام و نشانمقطع تحصیلیسال ورود به دانشگاهکد کاندیدا
۱محمد زمانی کارشناسی ارشد۹۵۱۱
۲پرستو ایران نژادکارشناسی ارشد۹۶۲۲
۳محمد صالح ثقفی نیا کارشناسی۹۲۴۴
۴ابوالفضل توران پشتی کارشناسی۹۳۵۵
۵فاطمه حاتمی (غزاله)کارشناسی ۹۳۶۶
۶پرهام شریفی سنجانی کارشناسی۹۳۷۷
۷حانیه فروتن مرام کارشناسی۹۳۸۸
۸پرستو حمیدی راد کارشناسی۹۴۹۹
۹احسان رضانژاد کارشناسی۹۴۱۵
۱۰ریحانه رعایت صنعتی کارشناسی۹۴۲۶
۱۱مبارکه عفتی (بهار)کارشناسی۹۴۳۷
۱۲زهرا بیرامی کارشناسی۹۵۴۸
۱۳
محمد حسین یارکارشناسی۹۵۵۹
۱۴امیررضا درویش زاده کارشناسی۹۵۶۲
۱۵غزاله صالح کارشناسی۹۵۷۳
۱۶فرشید فرشادی کارشناسی۹۵۸۴
۱۷امیرمهدی عبدالملکیکارشناسی۹۵۹۵
۱۸کیان آیینی کارشناسی۹۵۳۰
۱۹مجید بیات کارشناسی۹۶۴۰
۲۰علیرضا مهدوی کارشناسی۹۶۶۰
۲۱احسان توکلی کارشناسی۹۵۷۰
۲۲محمدجواد دوستیکارشناسی۸۵۹۰
۲۳نگار تمیمیکارشناسی ارشد۹۵۸۰
۲۴فرانک شکوهیکارشناسی۹۵۱۳
۲۵حامد باقری کارشناسی ارشد۹۶۲۹
۲۶ابراهبم درخشان فرد کارشناسی۹۰۳۹

برای ثبت نام فقط تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ فرصت دارید

نکته: ترتیب اسامی کاندیداها به ترتیب بر اساس مقطع، سال ورود و حروف الفبا می باشد و بعد از ردیف شماره ۲۲ (پس از درج این خبر) از شماره ۲۳ به ترتیب زمان ثبت نام جدول به روز رسانی خواهد شد.