گزارش کارگاه طراحی تجربه (مبانی نحوه ارائه)

مقدمه:

ﮐﺎرﮔﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی اراﺋﻪ در رﺷﺘﮥ ﻃﺮﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ” ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۹۵ در ﺳﺎﻟﻦ ۱۰۷ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی رأس ﺳﺎﻋﺖ ۱۱ ﺻﺒﺢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۱۵ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

photo_2018-03-31_09-04-09

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه  آﻣﻮزﺷﯽ ۱۴۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ۲۳ ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ -از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻬﺮان، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﻫﻨﺮ و اﻟﺰﻫﺮا ﺑﻮدﻧﺪ.

 

photo_2018-03-31_09-04-01

روند برگزاری کارگاه:

ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﺎﯾﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺪاﯾﺘﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻬﯿﺎر ﺻﺎﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ دﻓﺘﺮ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ روشﻫﺎی ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺮ ﻣﺪرس ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را از ﻣﺪرس ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ. زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ۲۰ دﻗﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮد.

 

photo_2018-03-31_09-03-15

اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ:

ﺑﺮرﺳﯽ روش اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ  ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزی در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺮح در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر.

اﻫﺪاف ﺧرد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ:

آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﺤﻮه ی اراﺋﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل و آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ.

 

photo_2018-03-31_09-02-56

ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺨﺶ اول:

اﺳﮑﭻ sketch   ﯾﮏ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮ از اﯾﺮاد و اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﻮط اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ را رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ دو ﺣﻮزه ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ ﺣﻮزه drawing اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آزاد ﻃﺮاح از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺣﻮزه design اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی و ﻓﻀﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻮل ﻃﺮح اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﮥ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس.

 

photo_2018-03-31_09-04-45

 

ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺨﺶ دوم:
ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۱۹ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﮐﺖ ﺧﻮدرو از ﭼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ. در آن ﺳﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر “ﻫﺎرﻟﯽ ارل” (Harley Earl) از ﮔﻞ آب دار ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﮐﺖ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ،
آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺷﺪ. ﮔﻞ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ آن ﮔﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۹۲۷ ﻣﯿﻼدی، ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن” (Joseph Thompson) در ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و از اﯾﻦ زﻣﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزی
ﺧﻮدروﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.
روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﺑﺎ ﮔﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ:

  • ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدرو از اﺳﮑﭻ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس درﺧﻮاﺳﺘﯽ.
  • ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻮاری Tape Drawing.
  • .Clay Loading ﺑﺎرﮔﺬاری ﮔﻞ
  • ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻦ از روی ﺑﺮش ﻫﺎی ﺧﻮدرو.
  • ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﮔﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی.
  • ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﮔﻞ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﻣﺎﮐﺖ.
  • ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ Finishing.

 

photo_2018-03-31_09-03-22

 

ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:

ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎل روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ، در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺻﻼح ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎی ی اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﻤﺎر و آرﺷﯿﺘﮑﺖ، ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان، و ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت دﻟﺨﻮاه ﭘﺮوژه را ﺟﻬﺖ دﯾﺪن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آﻣﻮزش و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.

photo_2018-03-31_09-03-05

ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری: ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﺎﻗﺮی. ﻋﮑﺎس: ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎﺑﺶ. ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ: ﻋﻄﯿﻪ ﻓﺮﻫﺎﻧﯽ ﻓﺮ – اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻮران – اﺣﻤﺪ رﺿﺎ وﮐﯿﻠﯿﺎن.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺠﺮی ﻃﺮح: ﺗﻮﻣﺎج ﯾﻮﺳﻔﯽ.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از: ﮐﻮروش ﻣﻬﺪوی – ﻣﺤﻤﺪ اﺳﮑﻨﺪری – اﺣﻤﺪ رﺿﺎ وﮐﯿﻠﯿﺎن – اﺑﺮاﻫﯿﻢ درﺧﺸﺎن ﻓﺮ.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *